Logo PFO

Polska Fundacja Osteoporozy

ul. Waryńskiego 6/1, 15-461 Białystok
Tel/Fax: +48 (0) 85 744 54 40
Regon 050055137,    NIP 542-19-76-675
e-mail: fundacja@pfo.com.pl    Prezes: Prof. Janusz E. Badurski
Konto bankowe: Bank Śląski SA O/Białystok 33105018231000002250469620
Nr KRS: 0000137499

Wersja polska

Wersja polska

English Version

English Version

  PRACE OPUBLIKOWANE PO POWOŁANIU SEKCJI OSTEOARTROLOGII POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY

 1. Badurski JE., Pawlica J., Zimnoch L., Werpachowska I., Supronik J.: Influence of Calcitonin on joint cartilage of rabbits in experimental condition. Das Gelenk - 8 Jahrestagung mit internationaler Beteiligung- Gesellschaft fűr Rheumatologie der DDR. Leipzig 1986.
 2. Badurski JE., Slomiany L., Slomiany A., Downs F.: Badania porównawcze glikoproteidów soku żołądkowego ludzi zdrowych i chorych na raka żołądka. VI Zjazd Naukowy Lekarzy Ziemi Białostockiej, Łomżyńskiej, Suwalskiej. Białystok, 1986.
 3. Badurski JE., Pawlica J., Zimnoch L., Werpachowska I.: Calcitonin protects cartilage of the joint against experimentally induced post-corticosteroidal arthropathy in rabbits. XV Symposium of the European Society of Osteoarthrology Kuopio, Finland 1986 i w Scand. J. Rheumatol. 1986. Supp. 60, 33, abstr. 8.
 4. Badurski JE., Rogowski F., Citko A., Jaroszewicz E., Werpachowska I.: Kalmodulina i kwasy uronowe surowicy krwi królików w trakcie podawania metyloprednisolanu i kalcytoniny. IX Symposium Pol. Tow. Reum., Sopot, 1986.
 5. Jodczyk J., Badurski JE., Zimnoch L., Werpachowska I., Pawlica J.: Wpływ kalcytoniny na obraz morfologiczny chrząstki stawowej królików z artropatią posterydową. X Zjazd Naukowy Pol. Tow. Patologów. Białystok 1986.
 6. Badurski JE., Glass G.B.J.: Immunologiczna charakteryzacja i lokalizacja miejsc produkcji glikoproteidów ludzkiego soku żołądkowego. Immunologia Polska 1986, 3-4, 4.
 7. 49. Badurski JE., Rogowski F., Werpachowska I.: Lecznicze zastosowanie kalcytoniny we współistniejących chorobach stawów i żołądka. I. Wpływ kalcytoniny na podstawowe, okładzinowe i nieokładzinowe wydzielanie żołądka oraz poziomy wapnia i gastryny w surowicy osób wolnych od chorób przewodu pokarmowego. Reumatologia 1986, 4, 284.
 8. Pawlica J., Popko J., Badurski JE., Wagner T., Mazurkiewicz Z.: Wpływ kalcytoniny na szerokość szpar stawów kolanowych u królików - praca doświadczalna. II Sympozjum Sekcji Reumatologii Pol. Tow. Ortop. i Traum. Zakopane. 1987.
 9. Boczoń S., Badurski JE., Popko J., Pawlica J.: CT evaluation of bone mineral content under the influence of Methylprednisolone and sCalcitonin in rabbits. Abstract. 20 Sympozjum der Gesellchaft fur Osteologie der DDR. Erfurt, 1987.
 10. Badurski JE., Boczoń S., Popko J., Pawlica J.: Counteraction of sCalcitonin against corticosteroid - induced osteo - and arthropathy in rabbits. 20 Sympozjum der Gesellchaft fűr Osteologie der DDR. Erfurt, 1987.
 11. Badurski JE., Rogowski F., Stasiewicz J., Werpachowska I., Namiot Z.: Therapeutic use of sCalcitonin in concomitant diseases of the joints and stomach. XI th European Congress of Rheumatology, Athens 1987 i w: Clin and Experimental Rheumatology 1987, 5, f.242, S-2. Abstract.
 12. Badurski JE., Popko J., Wagner T., Pawlica J., Mazurkiewicz Z., Dubiejko L.: sCalcitonin prevets the loss of GAG's from knee joint cartilages of partially meniscectomized rabbits 16th Symposium of The European Society of Osteoarthrology "Joint Destruction" Sochi, USSR, 1987, 6, 3.
 13. Badurski JE., Sajewicz I.: O możliwych związkach pomiędzy bólem a mechanizmami neuroimmunoregulacyjnymi. I. Uzasadnienie stosowania nie farmakologicznych metod analgezji w chorobach układu ruchu. Reumatologia 1987, 3, 112.
 14. Badurski JE., Kreczko S., Klimiuk J.: Odmienne poziomy glukozy we krwi chorych na RZS (RA) i Osteoarthritis (OA) w odpowiedzi na kalcytoninę. I Zjazd i 36 Konferencja Naukowa Pol. Tow. Diabetologicznego. Białystok, 1987.
 15. Badurski JE., Neuroimmunomodulacyjne możliwości miejscowych stymulacji. I Kongres Polskiego Tow. Akupunktury. Warszawa 1987.
 16. Badurski JE., Czy istnieje konflikt w działaniu przeciwbólowym na osi beta -endorfina-kalcytonina -niesterydowe leki przeciwzapalne? Konferencja Naukowo- Szkoleniowa "Patofizjologia i leczenie zespołów bólowych" Komisji Patofizjologii Bólu Polskiej Akademii Nauk, Sękocin 1987.
 17. Początek strony

 18. Badurski JE., Namiot Z., Stasiewicz J., Sajewicz I., Supronik J., Markiewicz E.: Lecznicze zastosowanie kalcytoniny we współistniejących chorobach stawów i żołądka. II. Kliniczna ocena wpływu kalcytoniny na przebieg choroby wrzodowej u pacjentów z RZS i z chorobą zwyrodnieniową stawów. Reumatologia 1987, 1, 17
 19. Badurski JE., Rogowski F., Jaroszewicz E.: Z badań nad przeciwbólowym działaniem kalcytoniny: poziom beta-endorfin i prostaglandyny E-2 w osoczu po podaniu kalcytoniny chorym z RZS bez i w czasie przyjmowania NSLPZ. Reumatologia 1987, 2, 82.
 20. Janke A., Badurski JE., Stasiewicz J., Sajewicz I., Namiot Z.: Calcitonin versus Cimetidine or De Nol in gastric ulcer treatment: an endoscopically controlled trial. Dtsch. Z. Verdau.-Stoffwechs.krankh. 1988, 3, 27.
 21. Badurski JE.: Miacalcic w reumatologii. (Monografia). Wyd. Sandoz. Warszawa. 1988.
 22. Boczoń S., Badurski J.E.: Zastosowanie tomografii komputerowej do oceny uwapnienia kręgów. Sympozjum Osteologiczne Polsko - Niemieckiego Tow. Radiologicznego, Wrocław - Sobótka 1988.
 23. Janke A., Badurski JE., Stasiewicz J., Sajewicz I., Namiot Z.: Kalcytonina w leczeniu wrzodu żołądka: badania porównawcze z zastosowaniem cymetydyny i DE-nolu. 56 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Łódź 1988.
 24. Badurski JE., Boczoń S., Popko J., Schwamm W.: Common cause - common treatment: sCalcitonin in the protection of postcorticosteroid joint chondropythy and osteoporosis in rabbits. Kuopio International Symposium on Osteoporosis, Kuopio, Finland 1988, 53.
 25. Boczoń S., Badurski JE., Popławska A.: BMC evaluation by Computer Tomography of L3 vertebra of rabbits treated with corticosteroids and calcitonin. Kuopio International Symposium on Osteoporosis. Kuopio Finland 1988, 54
 26. Badurski JE., Popko J., Racewicz A., Schwamm W.: Protective influence of sCalcitonin on three models of experimental arthropaties in rabbits. 17th Symposium of the European Society of Osteoarthrology. Budapest 1988.
 27. Boczoń S., Badurski JE., Popławska A., Schwamm W.: Computer Tomography evaluation of bone mineral content in vertebra of rabbits treated with corticosteroides and salmon calcitonin. 17th Symposium of The European Society of Osteoarthrology. Budapest 1988.
 28. Badurski JE., Jaworowska E., Supronik J., Markiewicz E.: Ocena własna przeciwbólowego działania lasera. Reumatologia 1988, 3, 202. XIV Zjazd PTR, Białystok 1988.
 29. Badurski JE.: Doświadczalne i kliniczne wyniki zastosowania kalcytoniny w reumatologii. Reumatologia 1988, 3, 201. XIV Zjazd PTR, Białystok 1988.
 30. Badurski JE.: Farmakologiczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów. Sympozjum Inauguracyjne Sekcji Osteoartrologii PTL. Białystok 1988.
 31. Badurski JE.: Wykorzystanie przeciwosteoporotycznego, przeciwzapalnego, przeciwbólowego, gastroprotekcyjnego i chondroprotekcyjnego działania kalcytoniny w reumatologii. Monografia. Wyd. Sandoz. Warszawa 1988.
 32. Badurski JE.: Kalcytonina w doświadczalnej i klinicznej osteoartrologii. Sympozjum "Miacalcic" .Warszawa 1988.
 33. Badurski J.E.: Chondroprotekcja w leczeniu osteoartrozy. Postępy Osteoartrologii 1989, 1, 43.
 34. Badurski JE.: Pathophysiology and diagnosis of postmenopausal osteoporosis. Symposium "Miacalcic up-date" Belgrad, 1989.
 35. Badurski JE., Schwamm W., Rogowski F., Popko J., Pawlica J.: Chondroprotective action of sCalcitonin in experimental arthropaties. Abstract. XVII ILAR Congress of Rheumatology, Rio de Janeiro 1989, P 165.
 36. Badurski JE., Jaroszewicz E., Rogowski F., Rak A., Naruszewicz K.: Przeciwbólowy wpływ magnetoterapii a beta -endorfiny osocza. II Sympozjum Sekcji Osteoartrologii PTL. Białystok 1989.
 37. Kopystecki E., Badurski JE., Markiewicz E.: Właściwości i wpływ ozonu na tkanki. II Sympozjum Sekcji Osteoartrologii PTL. Białystok 1989.
 38. Supronik J., Boczoń S., Naruszewicz K., Jaroszewicz E., Rogowski F., Rak A., Badurski JE.: Próba oceny metabolizmu kości u kobiet chorych na RZS leczonych i nie leczonych glikokortykosteroidami. Postępy Osteoartrologii 1990, 2, 70.
 39. Badurski JE.: Patofizjologia osteoporozy pomenopauzalnej. Postępy Osteoartrologii 1990, 2, 2.
 40. Popko J., Badurski JE., Zimnoch L., Jodczyk K., Schwamm W., Naruszewicz K.: Calcitonin enhanced the uptake of radiosulphates by rat's joint cartilage and increased GAG content in C-57 black mice knee joint cartilage. XIIth FECTS Meeting, Bialystok, 1990.
 41. Badurski JE.: Fizjopatologia i diagnostyka osteoporozy typu I. Sandoz Revue 1990,1,1.
 42. Badurski JE., Zimnoch L., Popko J., Schwamm W., Jodczyk K., Naruszewicz K.: Calcitonin delayed natural history of murine OA. Period biol. 1990, 92, supl. 1, AP-10.
 43. Badurski JE.: Opposed influence of corticosteroides and calcitonin on bone and articular cartilage - the morphological biochemical and CT evaluation. Quartum Colloquim Osteologicum Jenese 1990.
 44. Badurski JE.: Fizjopatologia osteoporozy pomenopauzalnej. Postępy Osteoartrologii 1990, 2, 1.
 45. Badurski JE., Supronik J., Boczoń S., Jaroszewicz E., Rogowski F.: Evaluation of bone metabolism in RA -female patients. Clin Exp Rheumatol 1990, 8, S-4, P-129.
 46. Naruszewicz K., Badurski JE., Jaroszewicz E., Rogowski F., Rak A.: Porównanie zachowania się osoczowych beta-endorfin w odpowiedzi na podanie i.v. kalcytoniny, elektrostymulację i pole magnetyczne u chorych z zespołami bólowymi. Konferencja PTN i PTA "Ból". Kraków 1990.
 47. Początek strony

 48. Badurski JE.: Einsatz der antientzundlichen, schmerzlindernnden, antiosteoporotischen, gastroprotectiven und chondroprotectiven Eigenschaften von Calcitonin bei der Rhaumatoid Arthritis und bei Arthrose. 7 Deutsch - Polnisches Rheuma - Symposium Horstel - Riesenbeck 1990.
 49. Badurski JE.: Leczenie farmakologiczne coxarthrosis - wybór czy konieczność. III Sympozjum Sekcji Osteoartrologii PTL, Busko 1990.
 50. Badurski JE., Schwamm W., Zimnoch L., Rogowski F., Popko J., Pawlica J.: Chondroprotective action of salmon calcitonin in experimental arthropaties. Calc Tis Intern 1991, 49, 27.
 51. Racewicz A., Badurski JE.: Calcitonin gene related peptide. Postępy Osteoartrologii 1991, 3, 65.
 52. Supronik J., Badurski JE.: Funkcje biologiczne kalmoduliny i możliwy jej udział w fizjopatologii chrząstki. Postępy Osteoartrologii 1991, 3, 73.
 53. Markiewicz E., Badurski JE., Falicki Z.: Psychoreumatologia. Postępy Osteoartrologii 1991, 3, 73.
 54. Supronik J., Badurski JE., Boczoń S.: Wstępne doświadczenia uzyskane z porównania metod RTG i QCT w diagnostyce i leczeniu osteoporozy towarzyszącej RZS. Postępy w diagnostyce i leczeniu osteoporozy. II Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne 1991, 240.
 55. Badurski JE., Jaroszewicz E., Rogowski F., Popko J., Schwamm W., Naruszewicz K., Rak A.: Wzrost poziomu osoczowego IGF-1 po podaniu i.v. kalcytoniny. Postępy Osteoartrologii, 1991, 3, 28.
 56. Badurski JE., Jaroszewicz E., Rogowski F., Naruszewicz K., Rak A., Racewicz A.: Poziom beta endorfin w osoczu chorych n RZS podczas magnetoterapii. Postępy Osteoartrologii 1991, 3, 32.
 57. Badurski JE., Lakkakorpi P., Vaanaanen K.: Wpływ blokady adrenergicznych receptorów beta-1 i beta -2 na aktywność osteoklastów in vitro: implikacje kliniczne. Postępy w diagnostyce i leczeniu osteoporozy. II Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne 1991, 198.
 58. Badurski JE., Sawicki A., Boczoń S.: Osteoporoza.(Monografia/Podręcznik). Signum. Warszawa 1991.
 59. Badurski JE., Riva-Sanseverino E., Sajewicz I.: Lecznicze zastosowanie ozonu. Postępy Osteoartrologii 1991, 3, 92.
 60. Badurski JE.: Farmakoterapia osteoarthritis: lecznicze implikacje zależności pomiędzy prostaglandynami, IL -1 a NSLPZ. Postępy Osteoartrologii 1991, 3, 24.
 61. Badurski JE. Reumatologiczna szansa kalcytoniny. Materiały II Sympozjum "Miacalcic - aerosol donosowy w leczeniu osteoporozy". Warszawa, 1991.
 62. Sajewicz I., Badurski JE.: Wolne rodniki tlenowe i ich rola w patologii kostno - stawowej. Postępy Osteoartrologii 1992, 4, 23.
 63. Badurski JE.: Perspektywy leczenia kalcytoniną chorób stawów. I Wrocławskie Sympozjum Reumatologiczne. Wrocław 1992.
 64. Badurski JE.: Pathophysiology of osteoporosis. 3rd International Osteoporosis Symposium for the Eastern and Middle Europe Region. Prague, 1992.
 65. Badurski JE.: Kostno-stawowe i sercowo - naczyniowe konsekwencje menopauzy u kobiet. V Sympozjum OA i PFO. Rzeszów, 1992.
 66. Markiewicz E., Badurski JE.: Próba oceny udziału czynników psychogennych w etiopatogenezie i przebiegu RZS u kobiet. V Sympozjum OA i PFO. Rzeszów, 1992.
 67. Supronik J., Badurski JE.: Wpływ glikokortykosteroidoterapii i menopauzy na masę kostną u kobiet z RZS. V Sympozjum OA i PFO. Rzeszów, 1992.
 68. Supronik J., Badurski JE., Boczoń S.: Analiza przydatności diagnostycznej wybranych metod radiometrycznych i osteodensytometrycznych w RZS. V Sympozjum OA i PFO. Rzeszów, 1992.
 69. Badurski JE., Lakkakorpi P., Vaananen K.: Próba wyjaśnienia mechanizmu hamującego oddziaływania NSLPZ na resorpcję kości. XV Zjazd PTR, Rzeszów, 1992.
 70. Badurski JE., Lakkakorpi P, Vaananen K.: Piroxicam pośrednio i bezpośrednio hamuje resorpcję kości in vitro. Postępy Osteoartrologii 1992,4,23.
 71. Badurski JE.: Osteoporoza w chorobach reumatycznych.(Monografia) Wyd. PFO. Białystok 1992, oraz rozdział w podręczniku "Reumatologia" pod Red. Prof. S. Mackiewicza. Wyd. PZWL Warszawa 1992.
 72. Kossakowski D., Popko J., Badurski JE., Supronik J.: Nierówność długości kończyn jako jedna z przyczyn powstawania jednostronnej koksartrozy. Postępy Osteoartrologii 1992, 4, 102.
 73. Badurski JE., Racewicz A.: Wstępna ocena kliniczna leczenia doraźnego i odległego koksartrozy kalcytoniną. Postępy Osteoartrologii 1992, 4, 106.
 74. Hoszowski K., Tałajko A., Boczoń S., Badurski JE., Bieńkowska R., Gawron J., Lorenc R.: Wartości gęstości masy kostnej w szkielecie osiowym i obwodowym w zależności od wieku w próbce populacyjnej zdrowych kobiet. Medycyna 2000, 1993, 35/36, 19.
 75. Markiewicz E., Badurski JE., Racewicz A., Naruszewicz K.: Próba oceny udziału czynników psychogennych w etiopatogenezie i przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów u kobiet. Post. Osteoart. 1993, 5, 52.
 76. Badurski JE., Lakkakorpi P., Vaananen K.: Stres a resorpcja kości: przeciwstawne oddziaływanie adrenaliny i kalcytoniny. Post. Osteoart. 1993, 5, 59.
 77. Supronik J., Badurski JE., Boczoń S., Kilczewska D., Racewicz A., Naruszewicz K.: Wpływ przebiegu klinicznego RZS na masę kostną chorujących kobiet. Post. Osteoart., 1993, 5, 88.
 78. Supronik J., Badurski JE., Boczoń S., Racewicz A., Naruszewicz K.: Wpływ sterydoterapii i menopauzy na masę kostną kobiet chorujących na RZS. Postępy Osteoartrologii 1993, 5, 93.
 79. Badurski JE.: Socjoekonomiczne aspekty osteoporozy. I Łódzkie Forum Osteoporotyczne. Łódź. 1993.
 80. Badurski JE.: Etiopatogeneza i leczenie osteoporozy pomenopauzalnej. Sympozjum "Osteoporoza w menopauzie", Łódź, 1993.
 81. Racewicz A., Badurski JE.: Próba wyboru optymalnej kolejności leków modyfikujących przebieg koksartrozy. VI Sympozjum Sekcji OA i PFO. Ustroń, 1993.
 82. Badurski JE.: Influence of some nonsteroidal antiinflamatory drugs on bone resorption in vitro. Highlights in bone pathology. Symposium of the Society for Connective Tissue Research and Use. Prague.1993.
 83. Badurski JE.: Patogeneza, problemy kliniczne i epidemiologiczne zawiązane z osteoporozą. Kwartalnik Ortopedyczny, 1993, 1, 1.
 84. Badurski JE.: Osteoartrologiczne aspekty leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Konferencje Naukowo - Szkoleniowe Sekcji Osteoartrologii PTL w Białymstoku, Lublinie i Łodzi, 1993.
 85. Badurski JE., Sajewicz I.: Wspólne i wykluczające się elementy w etiopatogenezach osteoporozy i osteoartrozy. Rola lipidów i tkanki tłuszczowej. Sympozjum "Osteoarthritis '93" Sopot.
 86. Badurski JE., Sajewicz I., Jeziernicka E., Naruszewicz K, Supronik J., Racewicz A.: Wpływ estrogenów na układ sercowo- naczyniowy i kostno- stawowy. Skutki menopauzy oraz estrogenowej terapii zastępczej. Postępy Osteoartrologii 1993, 5, 24.
 87. Badurski JE.: Antykataboliczny wpływ trybenozydu na chrząstkę stawową w artropatiach zwyrodnieniowych. Postępy Osteoartrologii 1993, 5, 45.
 88. Badurski JE., Matsiko K., Vaanaanen K.: No direct effect of calcitonin on rat epiphyseal cartilage. Abstract. Osteoarthritis and Cartilage 1993, 1, 36.
 89. Badurski JE.: Doświadczenia własne w leczeniu kalcytoniną łososiową. III Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne. Warszawa, 1992 oraz Pol. Tyg. Lek. 1993.
 90. Hoszowski K., Tałajko A., Boczoń S., Badurski JE., Bieńkowska R., Gawron J., Lorenc R.: Wartości gęstości masy kostnej w szkielecie osiowym i obwodowym u zdrowych kobiet w zależności od wieku. Medycyna 2000, 1993, 35/36, 19.
 91. Hoszowski K., Gawron J., Tałajko A., Boczoń S., Badurski JE., Bieńkowska R., Lorenc R.S.: Gęstość masy kostnej w szkielecie osiowym i obwodowym oraz gęstość mineralna całego ciała w zależności od wieku w próbce populacyjnej zdrowych kobiet. PTL 1993, 48, supl. 3, 35.
 92. Naruszewicz K., Badurski JE., Jeziernicka E., Racewicz A: Zwierzęce modele doświadczalnego wywoływania zmian zwyrodnieniowych stawów. Postępy Osteoartrologii. 1994, 6, 10.
 93. Supronik J., Badurski JE.: Alkohol, kawa i papierosy jako czynniki ryzyka osteoporozy. Postępy Osteoartrologii.1994, 6, 25.
 94. Samusik J., Badurski JE.: Fizjoterapia w programie leczenia spondylosis cervicalis. Postępy Osteoartrologii 1994, 6, 32.
 95. Róg Z., Badurski JE.: Ocena form i stopnia mineralizacji chrząstki stawowej metodą mikroskopii optycznej w świetle spolaryzowanym. Postępy Osteoartrologii 1994, 6, 48.
 96. Racewicz A., Badurski JE., Naruszewicz K., Supronik J., Jeziernicka E.: Ocena kliniczna bliskich i odległych wyników leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych flawonoidami i kompleksem białkowo- glikozaminoglikanowym oraz roli postępowania przeciwbólowego. Postępy Osteoartrologii 1994, 6, 77.
 97. Hoszowski K., Miazgowski T., Badurski JE., Korczyk P., Bieńkowska, Leo W., Czekalski S., Lorenc R.: Comparative study of osteoporosis and spondyloarthritis based on analysis of x-ray of the spine. Postępy Osteoartrologii 1995, 7, 136.
 98. Badurski JE.: Etiopathogenesis and drug treatment of osteoarthritis. Postępy Osteoartrologii 1995, 7, 109.
 99. Wojnar I., Czerwiński E., Badurski JE.: Measurement of joint space using image analysis methods. Postępy Osteoartrologii 1995, 7, 138.
 100. Badurski JE., Polowiec Z., Dębiński A., Sawicki A., Czerwiński E., Żendzian-Piotrowska E.: Analiza struktury kości beleczkowej u szczura poddanego owarektomii i treningowi biegowemu. Postępy Osteoartrologii 1995, 7, 119.
 101. Wojnar I., Czerwiński E., Badurski JE.: Zastosowanie metod analizy obrazu do pomiaru szerokości szpary stawowej. Struktura kości 95'. Warszawa 10.06.95, 67.
 102. Badurski JE., Polowiec Z., Dębiński A., Sawicki A., Czerwiński E., Żendzian-Piotrowska M.: Analiza struktury kości beleczkowej szczura poddanego owarektomii i treningowi biegowemu. Struktura Kości 95'. Warszawa 10.06.95, 13.
 103. Czerwiński E., Bajer M., Hoszowski K., Badurski JE.: The method of quantitative assessments of bone structure on the radiograph. Perth International Bone Meeting 10-13.02.1995. Abstracts, 65.
 104. Wojnar I., Czerwiński E., Badurski JE.: Measurement of joint space using image analysis methods. The First Baltic Symposium on Osteoarthritis and Osteoporosis 31.08.-03.09.95.
 105. Wojnar I., Czerwiński E., Badurski JE.: Zastosowanie metod analizy obrazu do pomiaru szerokości szpary stawowej. Struktura kości 95'. Warszawa 10.06.95.
 106. Czerwiński E., Bajer M., Hoszowski K., Badurski JE.: The method of quantitative assessment of bone structure on the radiograph. Osteoporosis Int. 1995, 5/ 4, 307.
 107. Początek strony

 108. Badurski JE., Jeziernicka E., Naruszewicz K., Racewicz A.: Porównawcza analiza trzech schematów leczenia gonarthritis kalcytoniną, naproksenem i flawonoidami w oparciu o kryteria EULAR i wizualną skalę analogową bólu (VAS). PTL, 1995, 47, 37.
 109. Badurski JE., Lakkakorpi P., Vaananen K.: Stress and bone resorption: opposed action of adrenaline and calcitonin. Postępy Osteoartrologii, 1995, 7, 115.
 110. Sajewicz I., Supronik J., Naruszewicz K., Jeziernicka E., Badurski JE.: Negative correlation between serum lipids and total bone mass density (tot BMD) in patients with postmenopausal osteoporosis. Postępy Osteoartrologii, 1995, 7, 118.
 111. Badurski JE., Polowiec Z., Dębiński A., Sawicki A., Czerwiński E., Żendzian-Piotrowska M.: Analysis of the trabecular bone structure of rat subjected to ovariectomy and running exercise. Postępy Osteoart, 1995, 7, 119.
 112. Naruszewicz K., Badurski JE., Popko J., Zimnoch Z.: Anabolic effect of salmon calcitonin on rat and mice joint cartilage. Postępy Osteoartrologii 1995, 7, 132.
 113. Jeziernicka E., Badurski JE., Naruszewicz K., Racewicz A., Lakkakorpi P., Lehenkari P., Rautiala T., Vananen K.: Naproxen sodium inhibits the bone resorption in vitro and in vivo in patients with gonarthritis. Postępy Osteoartrologii 1995, 7, 135.
 114. 153. Wojnar L., Czerwiński E., Badurski JE.: Measurement of joint space using image analysis methods. Postępy Osteoartrologii, 1995, 7, 138.
 115. Czerwiński E., Hoszowski K., Badurski JE.: Computerised analysis of various bone structure on the radiograph. Postępy Osteoartrologii, 1995, 7, 139.
 116. Racewicz A., Badurski JE., Naruszewicz K., Supronik J., Jeziernicka E.: Clinical evaluation of short and long term results of flavonoids and glycosaminoglycan-peptide complex treatment and estimation of analgetics usage in patients with coxarthrosis. Postępy Osteoartrologii, 1995, 7, 140.
 117. Badurski JE., Lakkakorpi P., Vaananen K., Jeziernicka E.: Bone resorption in vitro and in vivo is inhibited by some non-steroid-antinflammatory drugs. Bone 1995, (Vol. 17, 6:577)
 118. Badurski JE., Popko J., Zimnoch L., Naruszewicz K.: Anabolic effects of salmon calcitonin on rat and mice joint cartilage. Bone, 1996, 16/1,174 S.
 119. Badurski JE., Lakkakorpi P., Lekenkari P., Rautiala T., Vananen K., Jeziernicka E., Naruszewicz K., Racewicz A.: The inhibiting influence of naproxen sodium on the bone resorption in vitro and in patients with gonarthrosis. Osteoart Cartilage,1996, 2, Suppl 1,58.
 120. Racewicz A., Badurski JE.: Choroba zwyrodnieniowa stawów (OA)- klasyfikacja, kryteria diagnostyczne, ocena kliniczna przebiegu choroby i leczenia w próbach klinicznych, wymogi techniczne wykonywania zdjęć radiologicznych. Postępy Osteoartrologii 1996, 8, 11.
 121. Sajewicz I., Badurski JE., J. Supronik: Próba oceny częstości współistnienia osteoporozy i osteopenii z chorobą zwyrodnieniową stawów u kobiet. Postępy Osteoartrologii 1996, 8, 47.
 122. Badurski JE., Schwamm W., Wagner T., Piotrowska M.: Ovariectomy degraded knee joint cartilage of running rats. Postępy Osteoartrologii 1997, 9, 38.
 123. Kazberuk W., Badurski JE.: Znaczenie obciążenia mechanicznego kości a osteoporoza. Postępy Osteoartrologii 1997, 9, 143.
 124. Badurski JE.: Aktywne metabolity witaminy D: miejsce alfa-kalcidolu i kalcitriolu w leczeniu osteoporozy. Postępy Osteoartrologii 1997, 9.
 125. Sajewicz I., Badurski JE.: Ocena niektórych czynników ryzyka osteopenii i osteoporozy u kobiet bez i z chorobą zwyrodnieniową stawów. Postępy Osteoartrologii 1997, 9.
 126. Badurski JE., Jancewicz P., Daniluk S., Dobreńko A., Kilczewska D., Busłowska J., Gilewska G., Rybaczuk M.: Normy kalciurii u kobiet oceniane współczynnikiem Ca/Kr. Postępy Osteoartrologii 1997, 9, 179.
 127. Daniluk S., Badurski JE. Jancewicz P., Nowak N.A., Dobreńko A., Rybaczuk M.: Porównanie dwóch wersji metody ultrasonografii ilościowej (QUS) i densytometrycznej (DXA) u zdrowych kobiet. Postępy Osteoartrologii 1998, 10, 15.
 128. Jancewicz P, Badurski JE., Daniluk S., Nowak N.A., Jarmoc A., Busłowska J., Kilczewska D., Rybaczuk M.: Reprezentatywne wskaźniki resorpcji i tworzenia kości u zdrowych kobiet. Postępy Osteoartrologii 1998, 10, 5.
 129. Badurski JE.: Postępy w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. Postępy w farmakoterapii chorób wewnętrznych. Agora 1999.
 130. Badurski JE., Nowak N.A., Daniluk S i wsp.: Badanie epidemiologiczne występowania czynników ryzyka osteoporozy w populacji kobiet aglomeracji białostockiej. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 1999.
 131. Badurski JE., Dobreńko A., Daniluk S. i wsp.: Dyskryminacja ultrasonograficzna osteopenii i osteoporozy bez złamań. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 1999.
 132. Badurski JE., Daniluk S., Nowak N.A.: Ocena wpływu menopauzy na wskaźniki przebudowy i masę kości. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 1999.
 133. Badurski JE.: Aktywne metabolity witaminy D i miejsce alfa-kalcidolu i kalcitriolu w leczeniu osteoporozy. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 1999.
 134. Badurski JE.: Aktualny stan badań nad lekami w osteoporozie. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 1999.
 135. Maciejowska - Roge M., Badurski JE.: Metryczna i komputerowa ocena szerokości szpary stawu biodrowego jest porównywalna. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 1999.
 136. Nowak N.A. Badurski JE., Dobreńko A.: Analiza czynników ryzyka osteoporozy u zdrowych kobiet, pracownic szpitala. Badania pilotażowe. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, 1999.
 137. Sajewicz I., Kuduk I., Badurski JE., Dobreńko A.: Ocena leczenia diacereiną chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych. Postępy Osteoartrologii 1999, 11, 112.
 138. Badurski JE.: Sprawozdanie z ważniejszych sympozjów i wydarzeń roku1999 w dziedzinie osteoporozy. Postępy Osteoartrologii 1999, 11, 144.
 139. Racewicz A., Badurski JE.: Ocena skuteczności leczniczej i tolerancji siarczanu glukozaminy (Arthryl) w chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Reumatologia 1999, 37 (3), 250-257.
 140. Badurski JE., Nowak N.A., Dobreńko A., Daniluk S., Mierzejewska J., Jeziernicka E.: Przełomowy rok 2000 w dziedzinie osteoporozy: czy ważniejsze jest wypełnienie kryterium rozpoznania, czy rozpoznanie zagrożenia złamaniem? Postępy Osteoartrologii 2001, 12, 41.
 141. Jeziernicka E., Badurski JE., Nowak N.A., Daniluk S.: Rola witaminy D w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy. Aktualny stan wiedzy. Postępy Osteoartrologii 2001, 12, 62.
 142. Nowak N.A., Badurski JE., Daniluk S., Jeziernicka E.: Dobreńko A.: Wpływ spożycia i suplementacji wapniem na masę kostną. Miejsce wapnia w leczeniu osteoporozy. Postępy Osteoartrologii 2001, 12, 54.
 143. Daniluk S., Badurski JE., Nowak N.A., Jeziernicka E.: Mechanizmy działania i potencjał leczniczy aescyny. Postępy Osteoartrologii 2001, 12, 98.
 144. Badurski JE., Daniluk S., Nowak NA., Jeziernicka E.: Farmakologiczne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów, potencjał przeciwutleniaczy i neutralizatorów aktywnych cząstek tlenu. Postępy Osteoartrologii 2001, 12, 83.
 145. Badurski JE.: Zasady diagnostyki osteoporozy i ryzyka złamań oraz leczenia farmakologicznego. Postępy Osteoartrologii, 2001, 12, Supl. 1, 146.
 146. Nowak NA., Badurski JE., Supronik J., Dobreńko A., Daniluk S., Rybaczuk M.: Bialystok osteoporosis study (BOS): Epidemiology of low trauma fractures in the female population. Osteopor Int. 2001, 12, Supl.1, 2.
 147. Dobreńko A., Nowak N.A., Daniluk S., Jeziernicka E., Badurski JE.: Prognosis of a fracture risk based on BMD examination of a distal part of the forearm. Osteopor Int. 2001, 12, Supl. 1, 6.
 148. Badurski JE.: Osteoporosis and risk of fractures, current problems (dillemas): what, when, how and who do we treat? Osteopor. Int. 2001, 12, Supl. 1, 12.
 149. Badurski JE.: Pharmalogical intervention in osteoarthritis. Osteopor. Int. 2001, 12, Supl. 1, 16.
 150. Dobreńko A., Badurski JE., Daniluk S. Nowak NA.: Is it necessity to create population, densitometric reference norms for DXA examinations? Osteopor. Int. 2001, 12, Supl. 1, 18
 151. Nowak N.A., Badurski JE., Dobreńko A., Supronik J., Jeziernicka E.: Białystok osteoporosis study (BOS); Women with coronary heart disease have lower bone mass. Osteopor. Int. 2001, 12, Supl. 1, 19.
 152. Początek strony

 153. Nowak N.A., Badurski JE., Dobreńko A., Supronik J., Daniluk S., Jeziernicka E.: Białystok Osteoporosis Study (BOS): Low body mass index (BMI) is associated with lower bone mineral density in women. Osteopor. Int.2001, 12, Supl. 1, 20.
 154. Nowak N.A., Badurski JE., Dobreńko A.: One year of calcium and vitamin D supplementation in osteopenic postmenopausal women maintains unchanged BMD and bone markers. Osteopor. Int. 2001, 12, Supl. 1, 30.
 155. Daniluk S., Badurski JE., Dobreńko A.: Increase of bone mass after one year treatment with 1.0 g Alfacalcidol in women with osteoporosis. Osteopor. Int. 2001, 12, Supl. 1, 30.
 156. Racewicz A., Badurski JE.: Clinical efficacy and tolerability of glucosamine sulfate in treatment of gonarthrosis. Osteopor. Int. 2001, 12, Supl.1, 43.
 157. Badurski JE., Lakkakorpi P., Vaananen K.: Nonselective NSAIDS inhibit bone resorption in vitro. Osteopor. Int. 2001, 12, Supl. 1, 45.
 158. Nowak N.A., Badurski JE., Daniluk S., Jeziernicka E., Dobreńko A.: Wpływ spożycia wapnia i suplementacji wapniem na masę kostną. Miejsce wapnia w leczeniu osteoporozy. Postępy Osteoartrologii 2001, 12, 54.
 159. Badurski JE., Supronik J., Kaliszewski Z., Sicińska B., Jabłoński M., Gorzelak M.: Uptake by bone and joint cartilage of rats after oral administration of strontium is comparable. Osteopor. Int. 2001, 12, Supl. 1, 47.
 160. Horst-Sikorska W., Badurski JE.: Treatment of patients with osteoporosis. Pol. Arch. Med. Wewn. 2001;105 Suppl:457-9.
 161. Badurski JE., Wagner T., Popko J.: Joint cartilage in ovariectomized rats- does it mimic postmenopausal arthropathy in women? Osteopor. Int. 2001, 12, Supl.1, 48.
 162. Badurski JE.: "Co diagnozujemy i co leczymy - zagrożenie złamaniami czy "osteoporozę"? Postępy Osteoartrologii 2002, 13, (1-2), 1.
 163. Badurski JE., Czerwiński E., Gmiński J., Horst Sikorska W., Marcinowska Suchowierska E., Milewicz A., Opala T., Tłustochowicz W.: Stanowisko Rady Naukowej Polskiej Fundacji Osteoporozy wobec diagnostyki i leczenia osteoporozy -czerwiec 2002". Postępy Osteoartrologii 2002, 13, (1-2), 9.
 164. Kochański J. Badurski JE.: Analiza 77 776 wyników badań masy kostnej kuracjuszy w siedmiu polskich uzdrowiskach. Postępy Osteoartrologii 2002, 13, (3-4), 39.
 165. Maciejowska -Roge M., Badurski JE.: Indywidualne cechy radiologiczne a stopień niepełnosprawności pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych. Postępy Osteoartrologii 2002, 13, (3-4), 45.
 166. Daniluk S., Badurski JE., Dobreńko A., Nowak NA.: Effect of eighteen months treatment with 1.0 microg alfacalcidol plus calcium supplementation in postmenopausal women with osteoporosis. Osteopor. Int. 2002, 13, Supl.1, 38.
 167. Dobreńko A., Badurski JE., Nowak NA., Jeziernicka E.: Application of D.M. Black et al. "Fracture index" is possible also with the use of forearm BMD measurement and questionnaire scoring. Osteopor. Int. 2002, 13, Supl.1, 81.
 168. Meunier P.J., Spector T., Badurski JE., Ortolani S., Martin T.J., Diez-Perez A., Lemmel E., Balogh A: Assessment of anti fracture efficacy of strontium ranelate: an extensive phase 3 program. 10th World Congress on the Menopause 10-14 June 2002, Berlin, Germany.
 169. Badurski JE.: Raport o zasadach rozpoznawania osteoporozy i ryzyka złamań oraz ich leczenie. Magazyn Medyczny. 2002 Osteoporoza II.
 170. Badurski JE. Co leczymy w osteoporozie. Przew. Lek, 2002, 5, 7, 49-57
 171. Badurski JE.: Podsumowania roku 2002 w dziedzinie osteoporozy, czyli kogo leczyć? Postępy Osteoartrologii 2002, (3-4), 13, 25.
 172. Nowak N. A., Badurski JE., Supronik J., Dobreńko A. Lis J., Daniluk S., Jeziernicka E.: Epidemiologia osteoporozy u kobiet w aglomeracji Białegostoku (BOS) I. Gęstość kości a złamania. Postępy Osteoartrologii 2003, 14 (1), 1.
 173. Dobreńko A., Badurski JE., Daniluk S., Nowak N.A., Jeziernicka E.: Wykorzystanie, masowych badań czynników ryzyka i gęstości kości przedramienia do określenia densytometrycznych vs klinicznego kryterium leczenia osteoporozy (PWP-OS). Postępy Osteoartrologii 2003, 14 (1), 7.
 174. Daniluk S., Badurski JE.: Osiągnięcia 2002 roku w dziedzinie osteoporozy. Postępy Osteoartrologii 2003, 14 (1), 27.
 175. Badurski JE., Dobreńko A., Nowak NA., Supronik J., Daniluk S., Jeziernicka E.: Rozpowszechnienie osteoporozy i złamań niskoenergetycznych w Polsce: przegląd badań epidemiologicznych. Postępy Osteoartrologii 2003, 14, Supl. 1.
 176. Badurski JE.: Czy i jak leki antyresorpcyjne wpływają na wytrzymałość kości? Postępy Osteoartrologii 2003, 14, Supl. 1.
 177. Badurski JE.: Masa kostna a złamania niskoenergetyczne: dwa typy osteoporozy i złamań: BMD-zależnych i BMD-niezależnych. Odmienna odpowiedź na leczenie. Postępy Osteoartrologii 2003, 14, Supl. 1.
 178. Badurski JE.: Ranelat strontu stymuluje tworzenie i hamuje resorpcję kości, redukuje nowe złamania kręgowe, pozakręgowe i kości udowej u kobiet z osteoporozą: prezentacja badań podstawowych i prób klinicznych. Postępy Osteoartrologii 2003, 14, Supl. 1.
 179. Maciejowska-Roge M., Badurski JE.: Zwężenie szpary stawowej i torbiele głowy kości udowej korelują ze stopniem niepełnosprawności pacjentów z chorobą zwyrodnieniową bioder. Postępy Osteoartrologii 2003, 14, Supl. 1.
 180. Badurski JE., Dobreńko A., Nowak NA., Supronik J., Daniluk S., Jeziernicka E.: Prevalence of Osteoporosis and low trauma fractures in Poland: Review of Epidemiological Surveys. Osteopor Int 2003, 14, Supl. 6.
 181. Badurski JE.: Bone density and low trauma fractures: two types of osteoporosis and fragility: BMD-dependent and BMD-not-dependent. An impact on response to therapy. Osteopor Int 2003, 14, Supl. 6.
 182. Badurski JE.: Strontium ranelate stimulates formation and inhibits bone resorption and decreased vertebral and hip fracture rate in women with osteoporosis: presentation of basic and clinical data. Osteopor Int 2003, 14, Supl. 6.
 183. Badurski JE.: Do and how antiresorptive drugs improve bone quality? Osteopor Int 2003, 14, Supl. 6.
 184. Josse R.G., Morii H., Burckhardt P., Zanchetta J.R., Badurski JE., Jeandel C., Miller P.D.: Controversial question: Is bone mineral density (BMD) measurement a sufficient and useful indicator of when to start osteoporosis treatment? Medicographia 2002, 24, 4, 341.
 185. Badurski JE.: Dwa oblicza osteoporozy - realia polskie. Przewodnik Lekarza 2003;11/12:28-34.
 186. Badurski JE. Osteoporoza a złamania.(Monografia/Podręcznik) Wyd. III. Blackhorse Sc Publ Warszawa 2003.
 187. Badurski JE., Nowak NA., Lis J., Supronik J., Dobreńko A., Danowski J., Daniluk S., Jeziernicka E. Epidemiologia osteoporozy u kobiet w aglomeracji Białegostoku (BOS). II. Analiza czynników ryzyka złamań. Postępy Osteoartrologii 2003; 14(2):33-39.
 188. Meunier PJ, Roux C, Seeman E, Ortolani S, Badurski JE., Spector T, Cannata J, Balogh A, Lemmel EM, Pors Nielsen S, Rizzoli R, Genant HK, Register JY. The effects of strontium ranelate on the risk of vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med 2004; 350:459-68.
 189. Badurski JE.: Uwagi o patogenezie i epidemiologii osteoporozy i złamań. Medycyna po Dyplomie.2004 Maj. Wyd. Spec. 5-9.
 190. Badurski JE.: Aktualne postępowanie w osteoporozie u kobiet. Terapia 2004, 3/2 (149), 31-39.
 191. Badurski JE., Nowak NA., Dobreńko A., Supronik J, Lis J, Daniluk S., Jeziernicka E. Risk factors of bone fractures in Bialystok Osteoporosis Study (BOS). J Bone Min Res 2004. 291
 192. Reginster JY, Rizzoli R, Balogh A, Badurski JE., Spector T, Tullasay Z et co: Strontium ranelate reduces the risk of vertebral fractures in osteoporotic postmenopausal women without prevalent vertebral fracture. Osteoporos Int 2004, 15, Suppl 1, P409 SA.
 193. Badurski JE., Nowak NA., Supronik J, Dobrenko A.: Bialystok Osteoporosis Study (BOS): BMD and fractures. Osteoporos Int 2004, 15, Suppl 1, P249MO.
 194. Badurski JE. (Redaktor): Choroby metaboliczne kości. Praca zbiorowa. Borgis. Warszawa 2004.
 195. Reginster JY, Rizzoli R, Balogh A, Badurski JE., Spector T, Tullasay Z et co: Strontium ranelate reduces the risk of vertebral fractures in osteoporotic postmenopausal women without prevalent vertebral fracture. Osteoporos Int 2005, 16, Suppl 3, S53, P220.
 196. Badurski JE.: Indywidualne ryzyko złamania wskazuje kogo i co leczyć w osteoporozie. Family Medicine&Primary Care Review 2005, 7,3:730-735.
 197. Badurski JE.: Aktualne możliwości oraz wymogi diagnostyki i leczenia osteoporozy pomenopauzalnej, Biuletyn Informacyjny Nr 5/2005 Polskiej Fundacji Osteoporozy, 1-22.
 198. Badurski JE.: Rola kości podchrzęstnej w patogenezie i w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 2005, 7, Suppl. 1, L44.
 199. Badurski JE.: Rozpoznawanie indywidualnego, bezwzględnego, 10-letniego ryzyka złamania z uwzględnieniem realiów polskich, Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 2005, 7, Suppl. 1, L17.
 200. Badurski JE.: Istotne poprawy wskaźników WOMAC i Lequesne po rocznym leczeniu raloksyfenem kobiet z osteopenią i chorobą zwyrodnieniową kolan. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 2005, 7, Suppl. 1, P41.
 201. Daniluk S., Badurski JE., Busłowska J, Holiczer W, Dobreńko A.: Hamowanie wydalania wskaźnika degradacji chrząstki po 12 miesiącach leczenia raloksyfenem kobiet z gonartrozą i osteopenią. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 2005, 7,Suppl.1, P40.
 202. Nowak N, Daniluk S, Badurski JE, Dobreńko A: Trzyletnia suplementacja wapniem i wit. D3 zapobiega spadkowi masy kostnej u kobiet w średnim wieku 62 lat i z osteopenią. Ortopedia, Traumatologia i Rehabilitacja 2005, 7, Suppl. 1, P 10.
 203. Badurski JE: Strontium Ranelate: between epidemiology and treatment of osteoporosis. BBC 5. Naantali 1-3.09.2005.
 204. Daniluk S, Badurski JE, Dobrenko A, Jeziernicka E.: The inhibition of cartilage degradation markers excretion after treatment with raloxifene in women with knee osteoarthritis. Osteoarthritis &Cartilage, 2005, Vol.13. Suppl.
 205. Badurski JE, Daniluk S, Dobrenko S: A significant improvement of WOMAC and Lequesne indexes after treatment with raloxifene in women with knee osteoarthritis. Osteoarthritis &Cartilage, 2005. Vol.13. Suppl. A. P 158.
 206. Badurski JE, Daniluk S, Jeziernicka E: Putative antiosteoarthritic effects of raloxifene in women with knee osteoarthritis. Osteoporos Int 2006, Vol 17, Suppl 1. P244.
 207. Badurski JE, Daniluk S, Dobrenko A: Potential antiostearthritic effects of a 12-month therapy with raloxifene in women knee osteoarthritis. Osteoporos Int Vol 17, Suppl. 2. P348.
 208. Dobrenko A., Badurski JE.: Impact Of BMD Measurement in the Evaluation of 10 Years Absolute Risk of Fracture and Intervention Threshold in Postmenopausal Women. J Bone Miner Res. 2006

Początek strony

 

Monografie

Osteoporoza Janusz Badurski, Andrzej Sawicki, Stanisław Boczoń
Osteoporoza
Warszawa 1991
Osteoporoza Janusz Badurski, Andrzej Sawicki, Stanisław Boczoń
Osteoporoza
Osteoprint, Białystok 1994
Osteoporoza a złamania Janusz Badurski:
Osteoporoza a złamania
Blackhorse 2003
Choroby metaboliczne kości Janusz Badurski (Redaktor):
Choroby metaboliczne kości,
Borgis 2005
Powrót na górę strony         © Copyright Polska Fundacja Osteoporozy