Logo PFO

Polska Fundacja Osteoporozy

ul. Waryńskiego 6/1, 15-461 Białystok
Tel/Fax: +48 (0) 85 744 54 40
Regon 050055137,    NIP 542-19-76-675
e-mail: fundacja@pfo.com.pl    Prezes: Prof. Janusz E. Badurski
Konto bankowe: Bank Śląski SA O/Białystok 33105018231000002250469620
Nr KRS: 0000137499

Wersja polska

Wersja polska

English Version

English Version

STATUT FUNDACJI:

PFO jest instytucją non-profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

PFO została ustanowiona w 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Praga-Południe w Warszawie (N.R. 1128/91) z woli Fundatorów stanowiących równocześnie jej Zarząd Główny.

W 2002 r. Polska Fundacja Osteoporozy, Zarząd Główny w Białymstoku została wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000137499.

Zarząd Główny PFO:

 • Przewodniczący -  Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski,
 • Z-ca Przewodniczącego - Dr n. med. Andrzej Sawicki,
 • Sekretarz - Dr n. med. Jerzy Samusik,
 • Członkowie - Dr n. med. Stanisław Boczoń i Dr Mirosław Cybulko.
 • Administracja PFO: Katarzyna Stupak (Sekretariat) i Mgr Eliza Sacharczuk (Finanse).
 • Zespół Badawczo-Organizacyjny: Dr Nonna Anna Nowak, Dr Stefan Daniluk, Mgr inż. Andrzej Dobreńko, Dr Elżbieta Jeziernicka.

§ 2

PFO posiada osobowość prawną.

§ 3

Terenem działania PFO jest miasto Białystok, województwo podlaskie, teren całego kraju oraz zagranica.

§ 4

Siedzibą PFO jest miasto Białystok.

§ 5

Nadzór nad PFO sprawuje Minister Zdrowia.

Rozdział II. Cele, środki i zasady działania PFO:

§ 6

Celem PFO jest działalność popularyzatorska, naukowa i lecznicza zmierzająca do zwalczenia chorób inwolucyjnych układu ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem osteoporozy, choroby o znaczeniu społecznym, polegającej na zrzeszotnieniu kości i utracie masy kostnej prowadzącej do złamań kości, szczególnie w starszym wieku.

§ 7

Realizując cele określone w § 6. PFO:

 • podejmuje niezbędne badania naukowe i popularno-naukowe oraz zapewnia ich finansowanie,
 • promuje, popularyzuje i finansuje powszechnie uznane za najskuteczniejsze metody leczenia osteoporozy,
 • organizuje sympozja i posiedzenia naukowe dla lekarzy leczących osteoporozę i chorobę zwyrodnieniową stawów,
 • ustala i wyznacza uczestników sympozjów krajowych i zagranicznych oraz zapewnia publikacje w piśmiennictwie polskim osiągnięć i doniesień z ww. sympozjów,
 • organizuje kursy i szkolenia lekarzy leczących osteoporozę, również we współpracy z istniejącą siecią nauczania podyplomowego.

§ 8

PFO dla osiągnięcia swoich celów wspiera działalność innych osób prawnych i fizycznych, jak i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi PFO.

§ 9

Majątek Fundacji stanowią następujące składniki:

 • środki finansowe zgromadzone na koncie PFO pochodzące od fundatorów,
 • darowizny, spadki i zapisy od osób prawnych i fizycznych krajowych i zagranicznych,
 • dochody ze zbiórek i imprez okolicznościowych,
 • odsetki bankowe od kwot wymienionych w pkt. 1-3.

§ 10

Majątek wymieniony w § 9 służy realizacji statutowych celów PFO.

Początek strony

Schemat organizacyjny PFO:

 • PFO jest członkiem IOF (International Osteoporosis Foundation - Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy, reprezentowaną w Commission of National Societies IOF przez Prezesa PFO). Członkostwo PFO rzeczywiste, zbiorowe i wspierające uwarunkowane jest opłacaniem składek (od 2001 roku - 50 zł, co obejmuje pełny serwis informacyjny i prenumeratę "Postępów Osteoartrologii").
 • Stały kontakt Zarządu Głównego i podejmowanie wspólnych inicjatyw możliwe jest dzięki sieci Regionalnych Oddziałów PFO w: Busku Zdroju, Bydgoszczy, Gryfowie Śląskim, Koszalinie, Krakowie, Kutnie, Lesznie, Lublinie, Łodzi, Łodzi, Radomsku, Sopocie, Sosnowcu, Szczecinie, Tarnobrzegu, Warszawie, Wrocławiu które aktualnie przekształcają się w samodzielne placówki zrzeszone we wspólnocie merytorycznej z PFO. Oddziały Regionalne PFO są lokalnymi organizatorami i popularyzatorami spraw związanych z osteoporozą. Celom diagnostyki i leczenia służy z kolei sieć 61 Poradni Leczenia Osteoporozy pod merytoryczną kuratelą PFO - Białystok, Bystrzyca Kłodzka, Czechowice-Dziedzice, Częstochowa, Człuchów, Duszniki Zdrój, Gdańsk, Gliwice, Grudziądz, Gryfów Śląski, Inowrocław, Kielce(2), Kołobrzeg, Konin, Kraków(4), Krosno, Kutno, Lądek Zdrój, Leszno, Lubartów, Lubin(2), Łódź(2), Mielec(2), Olsztyn, Ostrów Mazowiecka, Piotrków Trybunalski, Poznań, Przemyśl, Radomsko, Rzeszów, Sejny, Skarżysko Kamienna, Skierniewice(2), Sokółka, Sopot, Sosnowiec, Sucha Beskidzka, Szczawno-Zdrój, Szczecin, Tarnobrzeg, Tarnów, Ustka, Ustroń(2), Warszawa, Włoszczowa, Wolsztyn, Wrocław(3). Dzięki trzem posiadanym przez PFO mobilnym aparatom densytometrycznym DEXA DTX-100 i jednemu ultradźwiękowemu, wszystkie Poradnie Leczenia Osteoporozy, które nie miały w przeszłości lub nie mają obecnie własnych, miały i mają nieograniczoną możliwość diagnostyki zagrożenia złamaniami swoich pacjentów.
 • Lekarze Poradni od 1991 roku uczestniczą w prowadzonych przez nas corocznych kursach doskonalących. Warunkuje to przynależność do sieci Poradni PFO.

Postępy Osteoartrologii”, kwartalnik PFO i Polskiego Towarzystwa Osteoartrologicznego (ISSN 0867-339X) jest naszym organem prasowym, wydawanym od 1987 roku, recenzowanym, indeksowanym przed Komitet Badań Naukowych, powstaje dzięki Komitetowi Redakcyjnemu w składzie:

 • Redaktor Naczelny – Prof. Janusz E. Badurski
 • Zastępca Redaktora Naczelnego – Dr Jerzy Samusik
 • Sekretarz Redakcji – Katarzyna Stupak
oraz Radzie Redakcyjnej:
 • Prof. D. Chlebna-Sokół,
 • Doc. E. Czerwiński, Prof.
 • A. Filipowicz-Sosnowska,
 • Prof. T.S.Gaździk,
 • Prof. J.G. Gmiński, Prof. A. Górecki,
 • Prof. W. Horst-Sikorska,
 • Dr K. Hoszowski,
 • Doc. M.Jabłoński,
 • Prof. W. Janiec,
 • Prof. E.J. Kucharz,
 • Prof. R. Lorenc,
 • Prof. J. Malejczyk,
 • Prof. E. Marcinowska-Suchowierska,
 • Prof. A. Milewicz,
 • Prof. S. Moskalewski,
 • Prof. S. Radowicki,
 • Dr A. Sawicki,
 • Prof. J. Sieradzki,
 • Prof. P. Skałba,
 • Dr J. Supronik,
 • Prof. M. Synder,
 • Prof. J. Szechiński,
 • Doc. M. Tałałaj,
 • Prof. W. Tłustochowicz,
 • Prof. A. Więcek,
 • Prof. S. Wołczyński

„Postępy Osteoartrologii” publikują artykuły oryginalne wychodzące z nauk podstawowych i klinicznych, przeglądowe oraz tłumaczenia dotyczące chorób inwolucyjnych szkieletu z przeważającą tematyką związaną z osteoporozą i chorobą zwyrodnieniową stawów. Drukowane są w Wydawnictwie "Blackhorse" w Warszawie. Coroczny "Biuletyn Informacyjny PFO" oraz "Postępy w dziedzinie osteoporozy" drukowany są w "Medycynie Praktycznej", stanowią coroczne sprawozdanie z wydarzeń, publikacji prób klinicznych, osiągnięć nauk podstawowych i klinicznych oraz ustaleń i rekomendacji dotyczących patogenezy, diagnostyki i leczenia osteoporozy.

Początek strony

Formami działalności PFO są:
 • popularyzacja międzynarodowych (WHO, IOF) standardów postepowania wobec osteoporozy
 • organizowanie (i/lub uczestnictwo) sympozjów krajowych z międzynarodowym uczestnictwem (do roku 2005 - 16)
 • spotkania w Towarzystwach Naukowych i organizowanych samodzielnie poświęconych osteoporozie (ponad 200)
 • prowadzenie corocznych (już 15) 2-3 dniowych "Kursów Zrozumienia, Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy", od 1999 roku łącznie z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Przygotowanych tam do samodzielnej pracy w Poradniach zostało ponad 4500 lekarzy
 • szkolenia dla Lekarzy Rodzinnych (Giżycko-2, Białystok-3, Warszawa-2, Olsztyn, Bydgoszcz).
 • uczestniczenie w audycjach radiowych i telewizyjnych n.t. osteoporozy, ostatnio z okazji Międzynarodowego Dnia Osteoporozy i Dekady Kości i Stawów WHO, ekspertyzy z dziedziny osteoporozy dla placówek Publicznej Służby Zdrowia, publikacje poglądowe n.t. osteoporozy w czasopismach popularno-naukowych oraz prowadzenie wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku dopełniają obrazu naszej codzienności.

Obecność naszych członków na wielu sympozjach zagranicznych, dzięki czemu możliwe są coroczne w/w sprawozdania publikowane w Biuletynie Informacyjnym PFO, w Medycynie Praktycznej oraz prowadzenie uaktualniających kursów i szkoleń, w dużej mierze zawdzięczamy pomocy wielu firm farmaceutycznych.

Z grandów naukowych PFO pokrywamy koszty prac naukowych, głównie epidemiologicznych oraz doktoratów członków PFO. Największymi przedsięwzięciami naukowymi są randomizowane, reprezentatywne badania epidemiologiczne, oceniające czynniki uczestniczące w metabolizmie kości wiodące do osteoporozy w województwie podlaskim (ponad 1000 osób losowo dobranych) oraz otwarte badanie częstości występowania osteoporozy (9000 osób) w województwach gdańskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Kontynuujemy wieloletnie badania oceny skuteczności prewencyjnej wapnia i preparatów witaminy D u kobiet z osteopenią.

Powrót na górę strony         © Copyright Polska Fundacja Osteoporozy