Logo PFO

Polska Fundacja Osteoporozy

ul. Waryńskiego 6/1, 15-461 Białystok
Tel/Fax: +48 (0) 85 744 54 40
Regon 050055137,    NIP 542-19-76-675
e-mail: fundacja@pfo.com.pl    Prezes: Prof. Janusz E. Badurski
Konto bankowe: Bank Śląski SA O/Białystok 33105018231000002250469620
Nr KRS: 0000137499

Wersja polska

Wersja polska

English Version

English Version

Regulamin Zgromadzenia Fundatorów i Zarządu Fundacji
"Polska Fundacja Osteoporozy" w Białymstoku

§ 1

Zgromadzenie Fundatorów zbiera się nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 2

Zgromadzenie zwołuje Przewodniczący Zarządu Fundacji

§ 3

Do zadań Zgromadzenia należy:

 1. Ustalenie głównych kierunków działania Fundacji,
 2. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej,

§ 4

Do zadań Zarządu Fundacji należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 2. Zatrudnienie:
  • kierownika biura,
  • głównego księgowego,
  • radcę prawnego.

§ 5

Na mocy uchwały Zarządu funkcje wymienione w § 4 pkt 2 może wykonywać Przewodniczący (Prezes) Fundacji.

§ 6

W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą:

 1. Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski
 2. Dr med. Stanisław L. Boczoń
 3. Dr Mirosław Cybulko
 4. Dr med. Jerzy Lamusik
 5. Dr med. Andrzej Z. Sawicki

§ 7

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

 1. Przewodniczący
 2. Zastępca Przewodniczącego
 3. Sekretarz
 4. dwóch Członków

§ 8

Uchwały Zgromadzenia Fundatorów i Zarządu Fundacji zapadają zwykle większością głosów.

§ 9

Pracami Zarządu Fundacji kieruje jej Przewodniczący.

§ 10

Z obrad Zgromadzenia i Zarządu sporządza się protokół zatwierdzany na następnych gremiach tych organów.

§ 11

W okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu, a także utrzymywanie kontaktów z jej członkami i członkami Zgromadzenia należy do obowiązków Przewodniczącego Zarządu.

§ 12

Zmian w składzie Zarządu dokonuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 13

Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Fundatorów.

Powrót na górę strony         © Copyright Polska Fundacja Osteoporozy