Logo PFO

Polska Fundacja Osteoporozy

ul. Waryńskiego 6/1, 15-461 Białystok
Tel/Fax: +48 (0) 85 744 54 40
Regon 050055137,    NIP 542-19-76-675
e-mail: fundacja@pfo.com.pl    Prezes: Prof. Janusz E. Badurski
Konto bankowe: Bank Śląski SA O/Białystok 33105018231000002250469620
Nr KRS: 0000137499

Wersja polska

Wersja polska

English Version

English Version

OBLICZANIE LSC

Błąd precyzji (RMS-SD) i najmniej znacząca zmiana (LSC)

Błąd precyzji (oznaczany jako RMS-SD - Root Mean Square - Standard Deviation lub PE - Precision Error) oraz najmniej znacząca zmiana (LSC - Least Signifficant Change) służą do określenia czy obserwowana podczas kolejnych pomiarów densytometrycznych zmiana jest zmianą rzeczywistą. Każdy Ośrodek wykonujący badanie DXA powinien wyznaczyć swój błąd oraz najmniej znaczącą zmianę. W przypadku zatrudnienia więcej niż jednego operatora używa się średnich wartości.

W celu oznaczenia błędu precyzji konieczne jest wykonanie 3-krotego pomiaru BMD u przynajmniej 15 osób lub 2-krotnego u 30 osób z repozycjonowaniem pomiędzy badaniami. Pacjenci powinni być pacjentami typowymi dla populacji badanej w Pracowni.

Błąd obliczamy wg następującego wzoru:

natomiast najmniej znaczącą zmianę  wg wzoru:

LSC=2,77 x RMS SD

Aby wyliczyć błąd precyzji należy:

  • obliczyć wartość odchylenia standardowego dla każdego (z 15 lub 30) pacjenta - SD
  • podnieść ją do kwadratu
  • zsumować
  • podzielić przez ilość pacjentów
  • wyciągnąć pierwiastek kwadratowy

Po pomnożeniu otrzymanej wartości RMS SD przez 2,77 otrzymamy bezwzględną (wyrażoną w g/cm2) wartość najmniej znaczącej zmiany LSC.

Jeżeli różnica BMD w dwóch kolejnych badaniach przekracza wartość LSC możemy z prawdopodobieństwem 95% powiedzieć, że jest zmiana jest prawdziwa.

Na stronie www.iscd.org znajduje się kalkulator pozwalający na automatyczne obliczenie wartości  RMS SD i LSC po wpisaniu wartości bezwzględnych BMD.

Poniższy kalkulator został opracowany przez Polską Fundację Osteoporozy. Proszę wpisać w odpowiednie rubryki wartości bezwzględne BMD - trzykrotny pomiar z repozycjonowaniem u 15 pacjentów lub dwukrotny u 30 pacjentów. Jako separatora dziesiętnego można użyć kropki lub przecinka. W celu uzyskania prawidłowyvh wyników proszę wpisać wszystkie dane do jednej z tabel.
Trzykrotny pomiar u 15 pacjentów
Pacjent BMD 1 BMD 2 BMD 3
Pomiar 1
Pomiar 2
Pomiar 3
Pomiar 4
Pomiar 5
Pomiar 6
Pomiar 7
Pomiar 8
Pomiar 9
Pomiar 10
Pomiar 11
Pomiar 12
Pomiar 13
Pomiar 14
Pomiar 15
Dwukrotny pomiar u 30 pacjentów
Pacjent BMD 1 BMD 2
Pomiar 1
Pomiar 2
Pomiar 3
Pomiar 4
Pomiar 5
Pomiar 6
Pomiar 7
Pomiar 8
Pomiar 9
Pomiar 10
Pomiar 11
Pomiar 12
Pomiar 13
Pomiar 14
Pomiar 15
Pomiar 16
Pomiar 17
Pomiar 18
Pomiar 19
Pomiar 20
Pomiar 21
Pomiar 22
Pomiar 23
Pomiar 24
Pomiar 25
Pomiar 26
Pomiar 27
Pomiar 28
Pomiar 29
Pomiar 30
Powrót na górę strony         © Copyright Polska Fundacja Osteoporozy