Logo PFO

Polska Fundacja Osteoporozy

ul. Stołeczna 7/200, 15-879 Białystok
Tel/Fax: 85 744 54 40
Regon 050055137,    NIP 542-19-76-675
e-mail: fundacja@pfo.com.pl    Prezes: Prof. Janusz E. Badurski
Konto bankowe: Bank Śląski SA O/Białystok 33105018231000002250469620
Nr KRS: 0000137499

Wersja polska

Wersja polska

English Version

English Version

Misją PFO jest promowanie wiedzy o osteoporozie i łamliwości kości oraz standardów diagnostycznych i leczniczych zgodnie z aktualnym stanem nauki i zaleceniami gremiów międzynarodowych.

Niektóre aktywności Polskiej Fundacji Osteoporozy

 • Coroczne kursy „Zrozumienia, Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy” (do tej pory 16), w których wzięło udział ponad 5000 lekarzy.
 • Zorganizowanie pierwszych 9 zjazdów naukowych Polskiej Fundacji Osteoporozy i Sekcji Osteoartrologii PTL oraz współorganizowanie 5 następnych Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii (PTOA) i PFO. Organizacja 1 Baltic Bone and Cartilage Conference (BBC-1) w Sopocie w 1995 r.
 • Opracowanie i publikacja czterech (1991, 1994 i 2003 r) monografii całościowo traktujących o osteoporozie, oraz jednej (2004) poświęconej osteoporozom wtórnym i chorobom metabolicznym kości.
 • Redagowanie i wydawanie oficjalnego, recenzowanego czasopisma, uprzednio rocznika, obecnie kwartalnika PFO i PTOA „Postępy Osteoartrologii” (do tej pory 14 roczników).
 • Przeprowadzenie i opublikowanie badań epidemiologii osteoporozy i złamań w rejonie Podlasia (BOS) i Północno-Wschodniej Polski (PWP-OP) identyfikujących czynniki ryzyka złamań kości.
 • Organizacja, przeprowadzanie, finansowanie, publikowanie i popularyzacja prac w dziedzinie metabolizmu kości, norm diagnostycznych i przeglądowych, popularyzujących osiągnięcia w dziedzinie osteoporozy.
 • Wygłoszenie ponad 250 wykładów na 200 spotkaniach towarzystw naukowych referujących aktualne osiągnięcia w dziedzinie osteoporozy.
 • Zorganizowanie kilkunastu wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku na temat osteoporozy.
 • Uczestnictwo w pracach Komisji Towarzystw Narodowych (CNS) Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (IOF), Międzynarodowego Towarzystwa Choroby Zwyrodnieniowej Stawów (OARSI) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Badawczego Kości i Minerałów (ASBMR).
 • Wszczęto starania, a sprawa jest w toku, o powołanie podspecjalizacji w dziedzinie „Osteoporozy i chorób metabolicznych kości”.
 • Przeprowadzenie certyfikowanych :
  1. Kursu Zrozumienia, Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy (2002), i 
  2. „Kursu Kliniki Osteoporozy i Chorób Metabolicznych Kości” (2004) przygotowujących potencjalnych kandydatów do podspecjalizacji w dziedzinie osteoporozy i chorób metabolicznych kości.
 • Opracowanie, opublikowanie i popularyzacja standardów i rekomendacji postępowania wobec osteoporozy w 1999, 2001 i 2005 roku (Spis publikacji)

Data aktualizacji: Luty 2007

Powrót na górę strony         © Copyright Polska Fundacja Osteoporozy